Conan Exiles Wiki

脚本错误:没有“animate”这个模块。

了解更多

Conan Exiles Wiki
Advertisement


粪便
粪便
大块粪便
类型 原料
等级 高级
原料
最大堆叠 100
重量 2.00
ID 19004

描述[]

会散发恶臭,叫法有很多,比如粪便、屎、粑粑、大便。可能是不错的肥料。

来源[]

创造于以下配方
动物围栏, 加固的动物围栏, 带甲动物围栏
原料 产出 制作时间 经验值获得量
1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
1 Icon pet Crocodile.png 鳄鱼 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
1 Icon pet Crocodile Alpha.png 大鳄鱼 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
1 32px 大美洲豹 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
1 Icon pet Panther Alpha.png 大黑豹 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
1 32px 大剑齿虎 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
1 Icon pet Wolf Alpha.png 大狼 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
1 32px 美洲豹 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
1 Icon pet Panther.png 黑豹 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
1 32px 剑齿虎 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
1 Icon pet HyenaSpotted.png 斑点鬣狗 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
1 Icon pet HyenaStriped.png Tamed 条纹鬣狗 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
1 32px 老虎 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
1 32px 白虎 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
1 Icon pet Wolf.png 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon bark-1.png 树皮
1 Icon pet RhinoPet Black.png 黑犀牛 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon bark-1.png 树皮
1 Icon pet RhinoPet King.png 大犀牛 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon bark-1.png 树皮
1 Icon pet RhinoGray.png 犀牛 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon bark-1.png 树皮
1 Icon pet RhinoPet White.png 白犀牛 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet RhinoPet Black.png 黑犀牛 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet Wild Boar.png 野猪 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet Bear Alpha.png 大熊1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet Boar Alpha.png 大野猪 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet RhinoPet King.png 大犀牛 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet Kappa King.png 大岩背怪 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet RhinoGray.png 犀牛 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet Kappa Blue.png 岩背怪 (宠物蓝河童|岩背怪]] 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet Kappa Green.png 岩背怪 (宠物绿河童|岩背怪]] 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet Kappa Purple.png 岩背怪 (宠物紫河童|岩背怪]] 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet Kappa Red.png 岩背怪 (宠物红河童|岩背怪]] 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet Bear Brown.png 温驯的熊 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet RhinoPet White.png 白犀牛 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon rawGoodFish.png 异域鱼肉
1 Icon pet Bear Alpha.png 大熊1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon rawGoodFish.png 异域鱼肉
1 Icon pet Bear Brown.png 温驯的熊 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon raw tough meat.png 异域生肉
1 Icon pet Crocodile.png 鳄鱼 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon raw tough meat.png 异域生肉
1 Icon pet Crocodile Alpha.png 大鳄鱼 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon raw tough meat.png 异域生肉
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon raw tough meat.png 异域生肉
1 32px 大美洲豹 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon raw tough meat.png 异域生肉
1 Icon pet Panther Alpha.png 大黑豹 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon raw tough meat.png 异域生肉
1 32px 大剑齿虎 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon raw tough meat.png 异域生肉
1 Icon pet Wolf Alpha.png 大狼 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon raw tough meat.png 异域生肉
1 32px 美洲豹 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon raw tough meat.png 异域生肉
1 Icon pet Panther.png 黑豹 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon raw tough meat.png 异域生肉
1 32px 剑齿虎 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon raw tough meat.png 异域生肉
1 Icon pet HyenaSpotted.png 斑点鬣狗 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon raw tough meat.png 异域生肉
1 Icon pet HyenaStriped.png Tamed 条纹鬣狗 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon raw tough meat.png 异域生肉
1 32px 老虎 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon raw tough meat.png 异域生肉
1 32px 白虎 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon raw tough meat.png 异域生肉
1 Icon pet Wolf.png 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon rawGoodShellFish.png 异域贝肉
1 Icon pet Kappa King.png 大岩背怪 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon rawGoodShellFish.png 异域贝肉
1 Icon pet Kappa Blue.png 岩背怪 (宠物蓝河童|岩背怪]] 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon rawGoodShellFish.png 异域贝肉
1 Icon pet Kappa Green.png 岩背怪 (宠物绿河童|岩背怪]] 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon rawGoodShellFish.png 异域贝肉
1 Icon pet Kappa Purple.png 岩背怪 (宠物紫河童|岩背怪]] 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon rawGoodShellFish.png 异域贝肉
1 Icon pet Kappa Red.png 岩背怪 (宠物红河童|岩背怪]] 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 Icon pet Crocodile.png 鳄鱼 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 Icon pet Crocodile Alpha.png 大鳄鱼 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 32px 大美洲豹 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 Icon pet Panther Alpha.png 大黑豹 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 32px 大剑齿虎 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 Icon pet Wolf Alpha.png 大狼 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 32px 美洲豹 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 Icon pet Panther.png 黑豹 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 32px 剑齿虎 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 Icon pet HyenaSpotted.png 斑点鬣狗 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 Icon pet HyenaStriped.png Tamed 条纹鬣狗 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 32px 老虎 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 32px 白虎 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 Icon pet Wolf.png 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 Icon pet Crocodile.png 鳄鱼 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 Icon pet Crocodile Alpha.png 大鳄鱼 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 32px 大美洲豹 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 Icon pet Panther Alpha.png 大黑豹 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 32px 大剑齿虎 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 Icon pet Wolf Alpha.png 大狼 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 32px 美洲豹 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 Icon pet Panther.png 黑豹 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 32px 剑齿虎 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 Icon pet HyenaSpotted.png 斑点鬣狗 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 Icon pet HyenaStriped.png Tamed 条纹鬣狗 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 32px 老虎 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 32px 白虎 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 Icon pet Wolf.png 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet RhinoPet Black.png 黑犀牛 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet Wild Boar.png 野猪 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet Bear Alpha.png 大熊1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet Boar Alpha.png 大野猪 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet RhinoPet King.png 大犀牛 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet Kappa King.png 大岩背怪 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet RhinoGray.png 犀牛 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet Kappa Blue.png 岩背怪 (宠物蓝河童|岩背怪]] 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet Kappa Green.png 岩背怪 (宠物绿河童|岩背怪]] 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet Kappa Purple.png 岩背怪 (宠物紫河童|岩背怪]] 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet Kappa Red.png 岩背怪 (宠物红河童|岩背怪]] 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet Bear Brown.png 温驯的熊 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet RhinoPet White.png 白犀牛 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon honey.png 蜂蜜
1 Icon pet Bear Alpha.png 大熊1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon honey.png 蜂蜜
1 Icon pet Bear Brown.png 温驯的熊 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon human flesh.png 人肉
1 Icon pet Crocodile.png 鳄鱼 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon human flesh.png 人肉
1 Icon pet Crocodile Alpha.png 大鳄鱼 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon human flesh.png 人肉
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon human flesh.png 人肉
1 32px 大美洲豹 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon human flesh.png 人肉
1 Icon pet Panther Alpha.png 大黑豹 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon human flesh.png 人肉
1 32px 大剑齿虎 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon human flesh.png 人肉
1 Icon pet Wolf Alpha.png 大狼 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon human flesh.png 人肉
1 32px 美洲豹 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon human flesh.png 人肉
1 Icon pet Panther.png 黑豹 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon human flesh.png 人肉
1 32px 剑齿虎 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon human flesh.png 人肉
1 Icon pet HyenaSpotted.png 斑点鬣狗 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon human flesh.png 人肉
1 Icon pet HyenaStriped.png Tamed 条纹鬣狗 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon human flesh.png 人肉
1 32px 老虎 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon human flesh.png 人肉
1 32px 白虎 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon human flesh.png 人肉
1 Icon pet Wolf.png 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon plant fiber-1.png 植物纤维
1 Icon pet RhinoPet Black.png 黑犀牛 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon plant fiber-1.png 植物纤维
1 Icon pet Wild Boar.png 野猪 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon plant fiber-1.png 植物纤维
1 Icon pet Camel.png 骆驼 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon plant fiber-1.png 植物纤维
1 Icon pet Gazelle.png 瞪羚 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon plant fiber-1.png 植物纤维
1 Icon pet Boar Alpha.png 大野猪 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon plant fiber-1.png 植物纤维
1 Icon pet RhinoPet King.png 大犀牛 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon plant fiber-1.png 植物纤维
1 Icon pet Kappa King.png 大岩背怪 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon plant fiber-1.png 植物纤维
1 Icon pet RhinoGray.png 犀牛 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon plant fiber-1.png 植物纤维
1 Icon pet Kappa Blue.png 岩背怪 (宠物蓝河童|岩背怪]] 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon plant fiber-1.png 植物纤维
1 Icon pet Kappa Green.png 岩背怪 (宠物绿河童|岩背怪]] 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon plant fiber-1.png 植物纤维
1 Icon pet Kappa Purple.png 岩背怪 (宠物紫河童|岩背怪]] 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon plant fiber-1.png 植物纤维
1 Icon pet Kappa Red.png 岩背怪 (宠物红河童|岩背怪]] 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon plant fiber-1.png 植物纤维
1 Icon pet RhinoPet White.png 白犀牛 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon puffer mushroom.png 马勃蘑菇
1 Icon pet Wild Boar.png 野猪 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon puffer mushroom.png 马勃蘑菇
1 Icon pet Boar Alpha.png 大野猪 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon fatty meat.png 生猪肉
1 Icon pet Crocodile.png 鳄鱼 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon fatty meat.png 生猪肉
1 Icon pet Crocodile Alpha.png 大鳄鱼 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon fatty meat.png 生猪肉
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon fatty meat.png 生猪肉
1 32px 大美洲豹 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon fatty meat.png 生猪肉
1 Icon pet Panther Alpha.png 大黑豹 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon fatty meat.png 生猪肉
1 32px 大剑齿虎 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon fatty meat.png 生猪肉
1 Icon pet Wolf Alpha.png 大狼 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon fatty meat.png 生猪肉
1 32px 美洲豹 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon fatty meat.png 生猪肉
1 Icon pet Panther.png 黑豹 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon fatty meat.png 生猪肉
1 32px 剑齿虎 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon fatty meat.png 生猪肉
1 Icon pet HyenaSpotted.png 斑点鬣狗 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon fatty meat.png 生猪肉
1 Icon pet HyenaStriped.png Tamed 条纹鬣狗 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon fatty meat.png 生猪肉
1 32px 老虎 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon fatty meat.png 生猪肉
1 32px 白虎 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon fatty meat.png 生猪肉
1 Icon pet Wolf.png 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon rawFish.png 可口的鱼
1 Icon pet Bear Alpha.png 大熊1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon rawFish.png 可口的鱼
1 Icon pet Bear Brown.png 温驯的熊 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon rawShellFish.png 可口的贝肉
1 Icon pet Kappa King.png 大岩背怪 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon rawShellFish.png 可口的贝肉
1 Icon pet Kappa Blue.png 岩背怪 (宠物蓝河童|岩背怪]] 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon rawShellFish.png 可口的贝肉
1 Icon pet Kappa Green.png 岩背怪 (宠物绿河童|岩背怪]] 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon rawShellFish.png 可口的贝肉
1 Icon pet Kappa Purple.png 岩背怪 (宠物紫河童|岩背怪]] 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon rawShellFish.png 可口的贝肉
1 Icon pet Kappa Red.png 岩背怪 (宠物红河童|岩背怪]] 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon meat-1.png 美味生肉
1 Icon pet Crocodile.png 鳄鱼 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon meat-1.png 美味生肉
1 Icon pet Crocodile Alpha.png 大鳄鱼 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon meat-1.png 美味生肉
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon meat-1.png 美味生肉
1 32px 大美洲豹 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon meat-1.png 美味生肉
1 Icon pet Panther Alpha.png 大黑豹 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon meat-1.png 美味生肉
1 32px 大剑齿虎 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon meat-1.png 美味生肉
1 Icon pet Wolf Alpha.png 大狼 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon meat-1.png 美味生肉
1 32px 美洲豹 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon meat-1.png 美味生肉
1 Icon pet Panther.png 黑豹 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon meat-1.png 美味生肉
1 32px 剑齿虎 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon meat-1.png 美味生肉
1 Icon pet HyenaSpotted.png 斑点鬣狗 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon meat-1.png 美味生肉
1 Icon pet HyenaStriped.png Tamed 条纹鬣狗 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon meat-1.png 美味生肉
1 32px 老虎 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon meat-1.png 美味生肉
1 32px 白虎 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon meat-1.png 美味生肉
1 Icon pet Wolf.png 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon ShroomAmanita.png 毒伞菇
1 Icon pet Wild Boar.png 野猪 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon ShroomAmanita.png 毒伞菇
1 Icon pet Boar Alpha.png 大野猪 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon rawBadFish.png 令人倒胃口的鱼
1 Icon pet Bear Alpha.png 大熊1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon rawBadFish.png 令人倒胃口的鱼
1 Icon pet Bear Brown.png 温驯的熊 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon rawBadShellFish.png 令人倒胃口的贝肉
1 Icon pet Kappa King.png 大岩背怪 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon rawBadShellFish.png 令人倒胃口的贝肉
1 Icon pet Kappa Blue.png 岩背怪 (宠物蓝河童|岩背怪]] 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon rawBadShellFish.png 令人倒胃口的贝肉
1 Icon pet Kappa Green.png 岩背怪 (宠物绿河童|岩背怪]] 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon rawBadShellFish.png 令人倒胃口的贝肉
1 Icon pet Kappa Purple.png 岩背怪 (宠物紫河童|岩背怪]] 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon rawBadShellFish.png 令人倒胃口的贝肉
1 Icon pet Kappa Red.png 岩背怪 (宠物红河童|岩背怪]] 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon vines.png 藤蔓
1 Icon pet RhinoPet Black.png 黑犀牛 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon vines.png 藤蔓
1 Icon pet RhinoPet King.png 大犀牛 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon vines.png 藤蔓
1 Icon pet Kappa King.png 大岩背怪 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon vines.png 藤蔓
1 Icon pet RhinoGray.png 犀牛 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon vines.png 藤蔓
1 Icon pet Kappa Blue.png 岩背怪 (宠物蓝河童|岩背怪]] 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon vines.png 藤蔓
1 Icon pet Kappa Green.png 岩背怪 (宠物绿河童|岩背怪]] 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon vines.png 藤蔓
1 Icon pet Kappa Purple.png 岩背怪 (宠物紫河童|岩背怪]] 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon vines.png 藤蔓
1 Icon pet Kappa Red.png 岩背怪 (宠物红河童|岩背怪]] 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon vines.png 藤蔓
1 Icon pet RhinoPet White.png 白犀牛 1
1 Icon dung.png 粪便 20 min 0
1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet Ostrich Blue.png 鸵鸟 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ostrich feather.png 羽毛 (20%)
20 min 0
1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet Ostrich Red.png 鸵鸟 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ostrich feather.png 羽毛 (20%)
20 min 0
1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet Ostrich.png 鸵鸟 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ostrich feather.png 羽毛 (20%)
20 min 0
1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet JungleBird Green.png 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ostrich feather.png 羽毛 (20%)
20 min 0
1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet JungleBird Grey.png 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ostrich feather.png 羽毛 (20%)
20 min 0
1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet JungleBird Pink.png 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ostrich feather.png 羽毛 (20%)
20 min 0
1 Icon fat grub.png 肥硕的蛆
1 Icon pet Ostrich Blue.png 鸵鸟 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ostrich feather.png 羽毛 (20%)
20 min 0
1 Icon fat grub.png 肥硕的蛆
1 Icon pet Ostrich Red.png 鸵鸟 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ostrich feather.png 羽毛 (20%)
20 min 0
1 Icon fat grub.png 肥硕的蛆
1 Icon pet Ostrich.png 鸵鸟 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ostrich feather.png 羽毛 (20%)
20 min 0
1 Icon fat grub.png 肥硕的蛆
1 Icon pet JungleBird Green.png 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ostrich feather.png 羽毛 (20%)
20 min 0
1 Icon fat grub.png 肥硕的蛆
1 Icon pet JungleBird Grey.png 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ostrich feather.png 羽毛 (20%)
20 min 0
1 Icon fat grub.png 肥硕的蛆
1 Icon pet JungleBird Pink.png 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ostrich feather.png 羽毛 (20%)
20 min 0
1 Icon handful of termites.png 一捧昆虫
1 Icon pet Ostrich Blue.png 鸵鸟 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ostrich feather.png 羽毛 (20%)
20 min 0
1 Icon handful of termites.png 一捧昆虫
1 Icon pet Ostrich Red.png 鸵鸟 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ostrich feather.png 羽毛 (20%)
20 min 0
1 Icon handful of termites.png 一捧昆虫
1 Icon pet Ostrich.png 鸵鸟 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ostrich feather.png 羽毛 (20%)
20 min 0
1 Icon handful of termites.png 一捧昆虫
1 Icon pet JungleBird Green.png 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ostrich feather.png 羽毛 (20%)
20 min 0
1 Icon handful of termites.png 一捧昆虫
1 Icon pet JungleBird Grey.png 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ostrich feather.png 羽毛 (20%)
20 min 0
1 Icon handful of termites.png 一捧昆虫
1 Icon pet JungleBird Pink.png 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ostrich feather.png 羽毛 (20%)
20 min 0
1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet Ostrich Blue.png 鸵鸟 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ostrich feather.png 羽毛 (20%)
20 min 0
1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet Ostrich Red.png 鸵鸟 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ostrich feather.png 羽毛 (20%)
20 min 0
1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet Ostrich.png 鸵鸟 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ostrich feather.png 羽毛 (20%)
20 min 0
1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet JungleBird Green.png 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ostrich feather.png 羽毛 (20%)
20 min 0
1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet JungleBird Grey.png 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ostrich feather.png 羽毛 (20%)
20 min 0
1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet JungleBird Pink.png 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ostrich feather.png 羽毛 (20%)
20 min 0
1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
1 Icon pet Locust green.png 沙漠掠魂怪 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
1 Icon pet Locust orange.png 沙漠掠魂怪 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
1 Icon pet Locust yellow.png 沙漠掠魂怪 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
1 Icon pet Locust queen desert.png 沙漠掠魂怪女王 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (20%)
20 min 0
1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
1 Icon pet Spider Corrupted.png 蜘蛛 1
1 Icon dung.png 粪便 (50%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (50%)
20 min 0
1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
1 Icon pet Spider Green.png 蜘蛛 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
1 Icon pet Spider Grey.png 蜘蛛 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
1 Icon pet Spider Widow Red.png 蜘蛛 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
1 Icon pet Widow Black.png 蜘蛛 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon demon blood.png 恶魔之血
1 Icon pet Spider Corrupted.png 蜘蛛 1
1 Icon dung.png 粪便 (50%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (50%)
20 min 0
1 Icon demon blood.png 恶魔之血
1 Icon pet Spider Green.png 蜘蛛 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon demon blood.png 恶魔之血
1 Icon pet Spider Grey.png 蜘蛛 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon demon blood.png 恶魔之血
1 Icon pet Spider Widow Red.png 蜘蛛 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon demon blood.png 恶魔之血
1 Icon pet Widow Black.png 蜘蛛 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon raw tough meat.png 异域生肉
1 Icon pet Locust green.png 沙漠掠魂怪 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon raw tough meat.png 异域生肉
1 Icon pet Locust orange.png 沙漠掠魂怪 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon raw tough meat.png 异域生肉
1 Icon pet Locust yellow.png 沙漠掠魂怪 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon raw tough meat.png 异域生肉
1 Icon pet Locust queen desert.png 沙漠掠魂怪女王 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (20%)
20 min 0
1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 Icon pet Locust green.png 沙漠掠魂怪 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 Icon pet Locust orange.png 沙漠掠魂怪 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 Icon pet Locust yellow.png 沙漠掠魂怪 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 Icon pet Locust queen desert.png 沙漠掠魂怪女王 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (20%)
20 min 0
1 Icon fat grub.png 肥硕的蛆
1 Icon pet Spider Corrupted.png 蜘蛛 1
1 Icon dung.png 粪便 (50%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (50%)
20 min 0
1 Icon fat grub.png 肥硕的蛆
1 Icon pet Spider Green.png 蜘蛛 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon fat grub.png 肥硕的蛆
1 Icon pet Spider Grey.png 蜘蛛 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon fat grub.png 肥硕的蛆
1 Icon pet Spider Widow Red.png 蜘蛛 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon fat grub.png 肥硕的蛆
1 Icon pet Widow Black.png 蜘蛛 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 Icon pet Locust green.png 沙漠掠魂怪 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 Icon pet Locust orange.png 沙漠掠魂怪 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 Icon pet Locust yellow.png 沙漠掠魂怪 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 Icon pet Locust queen desert.png 沙漠掠魂怪女王 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (20%)
20 min 0
1 Icon handful of termites.png 一捧昆虫
1 Icon pet Spider Corrupted.png 蜘蛛 1
1 Icon dung.png 粪便 (50%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (50%)
20 min 0
1 Icon handful of termites.png 一捧昆虫
1 Icon pet Spider Green.png 蜘蛛 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon handful of termites.png 一捧昆虫
1 Icon pet Spider Grey.png 蜘蛛 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon handful of termites.png 一捧昆虫
1 Icon pet Spider Widow Red.png 蜘蛛 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon handful of termites.png 一捧昆虫
1 Icon pet Widow Black.png 蜘蛛 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon human flesh.png 人肉
1 Icon pet Locust green.png 沙漠掠魂怪 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon human flesh.png 人肉
1 Icon pet Locust orange.png 沙漠掠魂怪 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon human flesh.png 人肉
1 Icon pet Locust yellow.png 沙漠掠魂怪 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon human flesh.png 人肉
1 Icon pet Locust queen desert.png 沙漠掠魂怪女王 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (20%)
20 min 0
1 Icon human flesh.png 人肉
1 Icon pet Spider Corrupted.png 蜘蛛 1
1 Icon dung.png 粪便 (50%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (50%)
20 min 0
1 Icon human flesh.png 人肉
1 Icon pet Spider Green.png 蜘蛛 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon human flesh.png 人肉
1 Icon pet Spider Grey.png 蜘蛛 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon human flesh.png 人肉
1 Icon pet Spider Widow Red.png 蜘蛛 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon human flesh.png 人肉
1 Icon pet Widow Black.png 蜘蛛 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon rotten meat.png 烂肉
1 Icon pet Locust green.png 沙漠掠魂怪 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon rotten meat.png 烂肉
1 Icon pet Locust orange.png 沙漠掠魂怪 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon rotten meat.png 烂肉
1 Icon pet Locust yellow.png 沙漠掠魂怪 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon rotten meat.png 烂肉
1 Icon pet Locust queen desert.png 沙漠掠魂怪女王 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (20%)
20 min 0
1 Icon rotten meat.png 烂肉
1 Icon pet Spider Corrupted.png 蜘蛛 1
1 Icon dung.png 粪便 (50%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (50%)
20 min 0
1 Icon rotten meat.png 烂肉
1 Icon pet Spider Green.png 蜘蛛 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon rotten meat.png 烂肉
1 Icon pet Spider Grey.png 蜘蛛 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon rotten meat.png 烂肉
1 Icon pet Spider Widow Red.png 蜘蛛 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon rotten meat.png 烂肉
1 Icon pet Widow Black.png 蜘蛛 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon meat-1.png 美味生肉
1 Icon pet Locust green.png 沙漠掠魂怪 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon meat-1.png 美味生肉
1 Icon pet Locust orange.png 沙漠掠魂怪 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon meat-1.png 美味生肉
1 Icon pet Locust yellow.png 沙漠掠魂怪 1
1 Icon dung.png 粪便 (90%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (10%)
20 min 0
1 Icon meat-1.png 美味生肉
1 Icon pet Locust queen desert.png 沙漠掠魂怪女王 1
1 Icon dung.png 粪便 (80%)
1 Icon ingredient ichor.png 脓水 (20%)
20 min 0

1 Item is not consumed!

建造[]

配方: 等级 1
产出物品
(有机会获取)
原料 制作时间 经验值
获得量
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet RhinoPet Black.png 黑犀牛 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet Wild Boar.png 野猪 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet Bear Alpha.png 大熊1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet Boar Alpha.png 大野猪 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet RhinoPet King.png 大犀牛 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet Kappa King.png 大岩背怪 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet RhinoGray.png 犀牛 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet Kappa Blue.png 岩背怪 (宠物蓝河童|岩背怪]] 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet Kappa Green.png 岩背怪 (宠物绿河童|岩背怪]] 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet Kappa Purple.png 岩背怪 (宠物紫河童|岩背怪]] 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet Kappa Red.png 岩背怪 (宠物红河童|岩背怪]] 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet Bear Brown.png 温驯的熊 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
1 Icon pet RhinoPet White.png 白犀牛 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 Icon pet Crocodile.png 鳄鱼 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 Icon pet Crocodile Alpha.png 大鳄鱼 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 32px 大美洲豹 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 Icon pet Panther Alpha.png 大黑豹 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 32px 大剑齿虎 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 Icon pet Wolf Alpha.png 大狼 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 32px 美洲豹 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 Icon pet Panther.png 黑豹 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 32px 剑齿虎 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 Icon pet HyenaSpotted.png 斑点鬣狗 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 Icon pet HyenaStriped.png Tamed 条纹鬣狗 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 32px 老虎 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 32px 白虎 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
1 Icon pet Wolf.png 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 Icon pet Crocodile.png 鳄鱼 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 Icon pet Crocodile Alpha.png 大鳄鱼 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 32px 大美洲豹 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 Icon pet Panther Alpha.png 大黑豹 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 32px 大剑齿虎 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 Icon pet Wolf Alpha.png 大狼 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 32px 美洲豹 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 Icon pet Panther.png 黑豹 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 32px 剑齿虎 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 Icon pet HyenaSpotted.png 斑点鬣狗 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 Icon pet HyenaStriped.png Tamed 条纹鬣狗 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 32px 老虎 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 32px 白虎 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
1 Icon pet Wolf.png 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet RhinoPet Black.png 黑犀牛 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet Wild Boar.png 野猪 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet Bear Alpha.png 大熊1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet Boar Alpha.png 大野猪 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet RhinoPet King.png 大犀牛 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet Kappa King.png 大岩背怪 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet RhinoGray.png 犀牛 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet Kappa Blue.png 岩背怪 (宠物蓝河童|岩背怪]] 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet Kappa Green.png 岩背怪 (宠物绿河童|岩背怪]] 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet Kappa Purple.png 岩背怪 (宠物紫河童|岩背怪]] 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet Kappa Red.png 岩背怪 (宠物红河童|岩背怪]] 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet Bear Brown.png 温驯的熊 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon berries highlands.png 高原浆果
1 Icon pet RhinoPet White.png 白犀牛 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon human flesh.png 人肉
1 Icon pet Crocodile.png 鳄鱼 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon human flesh.png 人肉
1 Icon pet Crocodile Alpha.png 大鳄鱼 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon human flesh.png 人肉
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon human flesh.png 人肉
1 32px 大美洲豹 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon human flesh.png 人肉
1 Icon pet Panther Alpha.png 大黑豹 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon human flesh.png 人肉
1 32px 大剑齿虎 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon human flesh.png 人肉
1 Icon pet Wolf Alpha.png 大狼 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon human flesh.png 人肉
1 32px 美洲豹 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon human flesh.png 人肉
1 Icon pet Panther.png 黑豹 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon human flesh.png 人肉
1 32px 剑齿虎 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon human flesh.png 人肉
1 Icon pet HyenaSpotted.png 斑点鬣狗 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon human flesh.png 人肉
1 Icon pet HyenaStriped.png Tamed 条纹鬣狗 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon human flesh.png 人肉
1 32px 老虎 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon human flesh.png 人肉
1 32px 白虎 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon human flesh.png 人肉
1 Icon pet Wolf.png 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon plant fiber-1.png 植物纤维
1 Icon pet RhinoPet Black.png 黑犀牛 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon plant fiber-1.png 植物纤维
1 Icon pet Wild Boar.png 野猪 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon plant fiber-1.png 植物纤维
1 Icon pet Camel.png 骆驼 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon plant fiber-1.png 植物纤维
1 Icon pet Gazelle.png 瞪羚 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon plant fiber-1.png 植物纤维
1 Icon pet Boar Alpha.png 大野猪 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon plant fiber-1.png 植物纤维
1 Icon pet RhinoPet King.png 大犀牛 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon plant fiber-1.png 植物纤维
1 Icon pet Kappa King.png 大岩背怪 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon plant fiber-1.png 植物纤维
1 Icon pet RhinoGray.png 犀牛 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon plant fiber-1.png 植物纤维
1 Icon pet Kappa Blue.png 岩背怪 (宠物蓝河童|岩背怪]] 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon plant fiber-1.png 植物纤维
1 Icon pet Kappa Green.png 岩背怪 (宠物绿河童|岩背怪]] 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon plant fiber-1.png 植物纤维
1 Icon pet Kappa Purple.png 岩背怪 (宠物紫河童|岩背怪]] 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon plant fiber-1.png 植物纤维
1 Icon pet Kappa Red.png 岩背怪 (宠物红河童|岩背怪]] 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon plant fiber-1.png 植物纤维
1 Icon pet RhinoPet White.png 白犀牛 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon fatty meat.png 生猪肉
1 Icon pet Crocodile.png 鳄鱼 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon fatty meat.png 生猪肉
1 Icon pet Crocodile Alpha.png 大鳄鱼 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon fatty meat.png 生猪肉
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon fatty meat.png 生猪肉
1 32px 大美洲豹 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon fatty meat.png 生猪肉
1 Icon pet Panther Alpha.png 大黑豹 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon fatty meat.png 生猪肉
1 32px 大剑齿虎 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon fatty meat.png 生猪肉
1 Icon pet Wolf Alpha.png 大狼 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon fatty meat.png 生猪肉
1 32px 美洲豹 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon fatty meat.png 生猪肉
1 Icon pet Panther.png 黑豹 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon fatty meat.png 生猪肉
1 32px 剑齿虎 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon fatty meat.png 生猪肉
1 Icon pet HyenaSpotted.png 斑点鬣狗 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon fatty meat.png 生猪肉
1 Icon pet HyenaStriped.png Tamed 条纹鬣狗 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon fatty meat.png 生猪肉
1 32px 老虎 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon fatty meat.png 生猪肉
1 32px 白虎 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon fatty meat.png 生猪肉
1 Icon pet Wolf.png 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon rawBadFish.png 令人倒胃口的鱼
1 Icon pet Bear Alpha.png 大熊1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon rawBadFish.png 令人倒胃口的鱼
1 Icon pet Bear Brown.png 温驯的熊 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon rawBadShellFish.png 令人倒胃口的贝肉
1 Icon pet Kappa King.png 大岩背怪 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon rawBadShellFish.png 令人倒胃口的贝肉
1 Icon pet Kappa Blue.png 岩背怪 (宠物蓝河童|岩背怪]] 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon rawBadShellFish.png 令人倒胃口的贝肉
1 Icon pet Kappa Green.png 岩背怪 (宠物绿河童|岩背怪]] 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon rawBadShellFish.png 令人倒胃口的贝肉
1 Icon pet Kappa Purple.png 岩背怪 (宠物紫河童|岩背怪]] 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon rawBadShellFish.png 令人倒胃口的贝肉
1 Icon pet Kappa Red.png 岩背怪 (宠物红河童|岩背怪]] 1
0
1 Icon pet Gazelle.png 瞪羚 1 32px 幼鹿
1 Icon plant fiber-1.png 植物纤维
6 h 2
1 Icon pet Gazelle.png 瞪羚 1 32px 幼鹿
1 Icon pet food.png 暗影香料植物纤维
4 h 5
1 Icon pet Ostrich.png 鸵鸟 (20%)
1 Icon pet Ostrich Blue.png 鸵鸟 (40%)
1 Icon pet Ostrich Red.png 鸵鸟 (40%)
1 Icon baby Ostrich.png 鸵鸟幼雏
1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
6 h 2
1 Icon pet Ostrich.png 鸵鸟 (80%)
1 Icon pet Ostrich Blue.png 鸵鸟 (10%)
1 Icon pet Ostrich Red.png 鸵鸟 (10%)
1 Icon baby Ostrich.png 鸵鸟幼雏
1 Icon fat grub.png 肥硕的蛆
6 h 3
1 Icon pet Ostrich.png 鸵鸟 (80%)
1 Icon pet Ostrich Blue.png 鸵鸟 (10%)
1 Icon pet Ostrich Red.png 鸵鸟 (10%)
1 Icon baby Ostrich.png 鸵鸟幼雏
1 Icon handful of termites.png 一捧昆虫
6 h 3
1 Icon pet Ostrich.png 鸵鸟 (20%)
1 Icon pet Ostrich Blue.png 鸵鸟 (40%)
1 Icon pet Ostrich Red.png 鸵鸟 (40%)
1 Icon baby Ostrich.png 鸵鸟幼雏
1 Icon berries highlands.png 高原浆果
6 h 2
1 Icon pet Ostrich.png 鸵鸟 (10%)
1 Icon pet Ostrich Blue.png 鸵鸟 (45%)
1 Icon pet Ostrich Red.png 鸵鸟 (45%)
1 Icon baby Ostrich.png 鸵鸟幼雏
1 Icon pet food.png 暗影香料沙漠浆果
4 h 5
1 Icon pet Ostrich.png 鸵鸟 (70%)
1 Icon pet Ostrich Blue.png 鸵鸟 (15%)
1 Icon pet Ostrich Red.png 鸵鸟 (15%)
1 Icon baby Ostrich.png 鸵鸟幼雏
1 Icon pet food.png 暗影香料肥蛆
4 h 54
1 Icon pet Ostrich.png 鸵鸟 (10%)
1 Icon pet Ostrich Blue.png 鸵鸟 (45%)
1 Icon pet Ostrich Red.png 鸵鸟 (45%)
1 Icon baby Ostrich.png 鸵鸟幼雏
1 Icon pet food.png 暗影香料高原浆果
4 h 5
1 Icon pet Ostrich.png 鸵鸟 (70%)
1 Icon pet Ostrich Blue.png 鸵鸟 (15%)
1 Icon pet Ostrich Red.png 鸵鸟 (15%)
1 Icon baby Ostrich.png 鸵鸟幼雏
1 Icon pet food.png 暗影香料昆虫
4 h 103
1 Icon pet Kappa Green.png 岩背怪 (宠物绿河童|岩背怪]] (80%)
1 Icon pet Kappa Blue.png 岩背怪 (宠物蓝河童|岩背怪]] (10%)
1 Icon pet Kappa Purple.png 岩背怪 (宠物紫河童|岩背怪]] (5%)
1 Icon pet Kappa Red.png 岩背怪 (宠物红河童|岩背怪]] (5%)
1 Icon baby shaleback.png 岩背怪幼崽
1 Icon berries highlands.png 高原浆果
6 h 2
1 Icon pet Kappa Green.png 岩背怪 (宠物绿河童|岩背怪]] (90%)
1 Icon pet Kappa Blue.png 岩背怪 (宠物蓝河童|岩背怪]] (5%)
1 Icon pet Kappa Purple.png 岩背怪 (宠物紫河童|岩背怪]] (4%)
1 Icon pet Kappa Red.png 岩背怪 (宠物红河童|岩背怪]] (1%)
1 Icon baby shaleback.png 岩背怪幼崽
1 Icon plant fiber-1.png 植物纤维
6 h 2
1 Icon pet Kappa Green.png 岩背怪 (宠物绿河童|岩背怪]] (67%)
1 Icon pet Kappa Blue.png 岩背怪 (宠物蓝河童|岩背怪]] (14%)
1 Icon pet Kappa Purple.png 岩背怪 (宠物紫河童|岩背怪]] (10%)
1 Icon pet Kappa Red.png 岩背怪 (宠物红河童|岩背怪]] (10%)
1 Icon baby shaleback.png 岩背怪幼崽
1 Icon pet food.png 暗影香料高原浆果
4 h 5
1 Icon pet Kappa Green.png 岩背怪 (宠物绿河童|岩背怪]] (77%)
1 Icon pet Kappa Blue.png 岩背怪 (宠物蓝河童|岩背怪]] (10%)
1 Icon pet Kappa Purple.png 岩背怪 (宠物紫河童|岩背怪]] (9%)
1 Icon pet Kappa Red.png 岩背怪 (宠物红河童|岩背怪]] (5%)
1 Icon baby shaleback.png 岩背怪幼崽
1 Icon pet food.png 暗影香料植物纤维
4 h 5
1 Icon pet Kappa Green.png 岩背怪 (宠物绿河童|岩背怪]] (72%)
1 Icon pet Kappa Blue.png 岩背怪 (宠物蓝河童|岩背怪]] (14%)
1 Icon pet Kappa Purple.png 岩背怪 (宠物紫河童|岩背怪]] (9%)
1 Icon pet Kappa Red.png 岩背怪 (宠物红河童|岩背怪]] (5%)
1 Icon baby shaleback.png 岩背怪幼崽
1 Icon pet food.png Shadespiced 藤蔓
4 h 54
1 Icon pet Kappa Green.png 岩背怪 (宠物绿河童|岩背怪]] (85%)
1 Icon pet Kappa Blue.png 岩背怪 (宠物蓝河童|岩背怪]] (10%)
1 Icon pet Kappa Purple.png 岩背怪 (宠物紫河童|岩背怪]] (4%)
1 Icon pet Kappa Red.png 岩背怪 (宠物红河童|岩背怪]] (1%)
1 Icon baby shaleback.png 岩背怪幼崽
1 Icon vines.png 藤蔓
6 h 3
1 Icon pet Kappa Green.png 岩背怪 (宠物绿河童|岩背怪]] (70%)
1 Icon pet Kappa Purple.png 岩背怪 (宠物紫河童|岩背怪]] (10%)
1 Icon pet Kappa Red.png 岩背怪 (宠物红河童|岩背怪]] (10%)
1 Icon pet Kappa King.png 大岩背怪 (10%)
1 Icon baby shaleback.png 岩背怪幼崽
1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
6 h 2
1 Icon pet Kappa Green.png 岩背怪 (宠物绿河童|岩背怪]] (60%)
1 Icon pet Kappa Purple.png 岩背怪 (宠物紫河童|岩背怪]] (20%)
1 Icon pet Kappa Red.png 岩背怪 (宠物红河童|岩背怪]] (10%)
1 Icon pet Kappa King.png 大岩背怪 (10%)
1 Icon baby shaleback.png 岩背怪幼崽
1 Icon rawGoodShellFish.png 异域贝肉
6 h 2
1 Icon pet Kappa Green.png 岩背怪 (宠物绿河童|岩背怪]] (65%)
1 Icon pet Kappa Purple.png 岩背怪 (宠物紫河童|岩背怪]] (15%)
1 Icon pet Kappa Red.png 岩背怪 (宠物红河童|岩背怪]] (10%)
1 Icon pet Kappa King.png 大岩背怪 (10%)
1 Icon baby shaleback.png 岩背怪幼崽
1 Icon rawShellFish.png 可口的贝肉
6 h 3
1 Icon pet Kappa Green.png 岩背怪 (宠物绿河童|岩背怪]] (57%)
1 Icon pet Kappa Purple.png 岩背怪 (宠物紫河童|岩背怪]] (14%)
1 Icon pet Kappa Red.png 岩背怪 (宠物红河童|岩背怪]] (14%)
1 Icon pet Kappa King.png 大岩背怪 (14%)
1 Icon baby shaleback.png 岩背怪幼崽
1 Icon pet food.png 暗影香料沙漠浆果
4 h 5
1 Icon pet Kappa Green.png 岩背怪 (宠物绿河童|岩背怪]] (62%)
1 Icon pet Kappa Purple.png 岩背怪 (宠物紫河童|岩背怪]] (14%)
1 Icon pet Kappa Red.png 岩背怪 (宠物红河童|岩背怪]] (14%)
1 Icon pet Kappa King.png 大岩背怪 (10%)
1 Icon baby shaleback.png 岩背怪幼崽
1 Icon pet food.png 暗影香料腐贝肉
4 h 5
1 Icon pet Kappa Green.png 岩背怪 (宠物绿河童|岩背怪]] (52%)
1 Icon pet Kappa Purple.png 岩背怪 (宠物紫河童|岩背怪]] (19%)
1 Icon pet Kappa Red.png 岩背怪 (宠物红河童|岩背怪]] (14%)
1 Icon pet Kappa King.png 大岩背怪 (14%)
1 Icon baby shaleback.png 岩背怪幼崽
1 Icon pet food.png 暗影香料贝肉
4 h 54
1 Icon pet Kappa Green.png 岩背怪 (宠物绿河童|岩背怪]] (48%)
1 Icon pet Kappa Purple.png 岩背怪 (宠物紫河童|岩背怪]] (24%)
1 Icon pet Kappa Red.png 岩背怪 (宠物红河童|岩背怪]] (14%)
1 Icon pet Kappa King.png 大岩背怪 (14%)
1 Icon baby shaleback.png 岩背怪幼崽
1 Icon pet food.png 暗影香料多汁贝肉
4 h 5
1 Icon pet Kappa Green.png 岩背怪 (宠物绿河童|岩背怪]] (75%)
1 Icon pet Kappa Purple.png 岩背怪 (宠物紫河童|岩背怪]] (10%)
1 Icon pet Kappa Red.png 岩背怪 (宠物红河童|岩背怪]] (10%)
1 Icon pet Kappa King.png 大岩背怪 (5%)
1 Icon baby shaleback.png 岩背怪幼崽
1 Icon rawBadShellFish.png 令人倒胃口的贝肉
6 h 2
1 Icon pet HyenaSpotted.png 斑点鬣狗 (99%)
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 (1%)
1 Icon baby SpottedHyena.png 斑点鬣狗幼兽
1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
6 h 3
1 Icon pet HyenaSpotted.png 斑点鬣狗 (93%)
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 (7%)
1 Icon baby SpottedHyena.png 斑点鬣狗幼兽
1 Icon raw tough meat.png 异域生肉
6 h 3
1 Icon pet HyenaSpotted.png 斑点鬣狗 (90%)
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 (10%)
1 Icon baby SpottedHyena.png 斑点鬣狗幼兽
1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
6 h 3
1 Icon pet HyenaSpotted.png 斑点鬣狗 (80%)
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 (20%)
1 Icon baby SpottedHyena.png 斑点鬣狗幼兽
1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
6 h 3
1 Icon pet HyenaSpotted.png 斑点鬣狗 (95%)
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 (5%)
1 Icon baby SpottedHyena.png 斑点鬣狗幼兽
1 Icon human flesh.png 人肉
6 h 3
1 Icon pet HyenaSpotted.png 斑点鬣狗 (97%)
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 (3%)
1 Icon baby SpottedHyena.png 斑点鬣狗幼兽
1 Icon fatty meat.png 生猪肉
6 h 3
1 Icon pet HyenaSpotted.png 斑点鬣狗 (85%)
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 (15%)
1 Icon baby SpottedHyena.png 斑点鬣狗幼兽
1 Icon meat-1.png 美味生肉
6 h 3
1 Icon pet HyenaSpotted.png 斑点鬣狗 (89%)
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 (11%)
1 Icon baby SpottedHyena.png 斑点鬣狗幼兽
1 Icon pet food.png 暗影香料腐化肉
4 h 10
1 Icon pet HyenaSpotted.png 斑点鬣狗 (87%)
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 (13%)
1 Icon baby SpottedHyena.png 斑点鬣狗幼兽
1 Icon pet food.png 暗影香料肥肉
4 h 34
1 Icon pet HyenaSpotted.png 斑点鬣狗 (85%)
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 (15%)
1 Icon baby SpottedHyena.png 斑点鬣狗幼兽
1 Icon pet food.png 暗影香料人肉
4 h 24
1 Icon pet HyenaSpotted.png 斑点鬣狗 (80%)
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 (20%)
1 Icon baby SpottedHyena.png 斑点鬣狗幼兽
1 Icon pet food.png 暗影香料完美肉块
4 h 34
1 Icon pet HyenaSpotted.png 斑点鬣狗 (70%)
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 (30%)
1 Icon baby SpottedHyena.png 斑点鬣狗幼兽
1 Icon pet food.png 暗影香料多筋生肉
4 h 24
1 Icon pet HyenaSpotted.png 斑点鬣狗 (75%)
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 (25%)
1 Icon baby SpottedHyena.png 斑点鬣狗幼兽
1 Icon pet food.png 暗影香料多汁生肉
4 h 54
1 Icon pet HyenaSpotted.png 斑点鬣狗 (83%)
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 (17%)
1 Icon baby SpottedHyena.png 斑点鬣狗幼兽
1 Icon pet food.png 暗影香料老生肉
4 h 54
1 Icon pet HyenaStriped.png Tamed 条纹鬣狗 (99%)
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 (1%)
1 Icon baby StripedHyena.png 条纹鬣狗 Whelp
1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
6 h 3
1 Icon pet HyenaStriped.png Tamed 条纹鬣狗 (93%)
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 (7%)
1 Icon baby StripedHyena.png 条纹鬣狗 Whelp
1 Icon raw tough meat.png 异域生肉
6 h 3
1 Icon pet HyenaStriped.png Tamed 条纹鬣狗 (90%)
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 (10%)
1 Icon baby StripedHyena.png 条纹鬣狗 Whelp
1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
6 h 3
1 Icon pet HyenaStriped.png Tamed 条纹鬣狗 (80%)
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 (20%)
1 Icon baby StripedHyena.png 条纹鬣狗 Whelp
1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
6 h 3
1 Icon pet HyenaStriped.png Tamed 条纹鬣狗 (95%)
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 (5%)
1 Icon baby StripedHyena.png 条纹鬣狗 Whelp
1 Icon human flesh.png 人肉
6 h 3
1 Icon pet HyenaStriped.png Tamed 条纹鬣狗 (97%)
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 (3%)
1 Icon baby StripedHyena.png 条纹鬣狗 Whelp
1 Icon fatty meat.png 生猪肉
6 h 3
1 Icon pet HyenaStriped.png Tamed 条纹鬣狗 (85%)
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 (15%)
1 Icon baby StripedHyena.png 条纹鬣狗 Whelp
1 Icon meat-1.png 美味生肉
6 h 3
1 Icon pet HyenaStriped.png Tamed 条纹鬣狗 (89%)
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 (11%)
1 Icon baby StripedHyena.png 条纹鬣狗 Whelp
1 Icon pet food.png 暗影香料腐化肉
4 h 10
1 Icon pet HyenaStriped.png Tamed 条纹鬣狗 (87%)
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 (13%)
1 Icon baby StripedHyena.png 条纹鬣狗 Whelp
1 Icon pet food.png 暗影香料肥肉
4 h 34
1 Icon pet HyenaStriped.png Tamed 条纹鬣狗 (85%)
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 (15%)
1 Icon baby StripedHyena.png 条纹鬣狗 Whelp
1 Icon pet food.png 暗影香料人肉
4 h 24
1 Icon pet HyenaStriped.png Tamed 条纹鬣狗 (80%)
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 (20%)
1 Icon baby StripedHyena.png 条纹鬣狗 Whelp
1 Icon pet food.png 暗影香料完美肉块
4 h 34
1 Icon pet HyenaStriped.png Tamed 条纹鬣狗 (70%)
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 (30%)
1 Icon baby StripedHyena.png 条纹鬣狗 Whelp
1 Icon pet food.png 暗影香料多筋生肉
4 h 24
1 Icon pet HyenaStriped.png Tamed 条纹鬣狗 (75%)
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 (25%)
1 Icon baby StripedHyena.png 条纹鬣狗 Whelp
1 Icon pet food.png 暗影香料多汁生肉
4 h 54
1 Icon pet HyenaStriped.png Tamed 条纹鬣狗 (83%)
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 (17%)
1 Icon baby StripedHyena.png 条纹鬣狗 Whelp
1 Icon pet food.png 暗影香料老生肉
4 h 54
配方: 等级 2
产出物品
(有机会获取)
原料 制作时间 经验值
获得量
1 Icon pet Wild Boar.png 野猪 (94%)
1 Icon pet Boar Alpha.png 大野猪 (6%)
1 Icon baby Boar.png 野猪幼崽
1 Icon berries desert.png 沙漠浆果
6 h 2
1 Icon pet Wild Boar.png 野猪 (97%)
1 Icon pet Boar Alpha.png 大野猪 (3%)
1 Icon baby Boar.png 野猪幼崽
1 Icon berries highlands.png 高原浆果
6 h 2
1 Icon pet Wild Boar.png 野猪 (99%)
1 Icon pet Boar Alpha.png 大野猪 (1%)
1 Icon baby Boar.png 野猪幼崽
1 Icon plant fiber-1.png 植物纤维
6 h 2
1 Icon pet Wild Boar.png 野猪 (80%)
1 Icon pet Boar Alpha.png 大野猪 (20%)
1 Icon baby Boar.png 野猪幼崽
1 Icon puffer mushroom.png 马勃蘑菇
6 h 3
1 Icon pet Wild Boar.png 野猪 (80%)
1 Icon pet Boar Alpha.png 大野猪 (20%)
1 Icon baby Boar.png 野猪幼崽
1 Icon pet food.png 暗影香料毒伞菇
4 h 54
1 Icon pet Wild Boar.png 野猪 (84%)
1 Icon pet Boar Alpha.png 大野猪 (16%)
1 Icon baby Boar.png 野猪幼崽
1 Icon pet food.png 暗影香料沙漠浆果
4 h 5
1 Icon pet Wild Boar.png 野猪 (87%)
1 Icon pet Boar Alpha.png 大野猪 (13%)
1 Icon baby Boar.png 野猪幼崽
1 Icon pet food.png 暗影香料高原浆果
4 h 5
1 Icon pet Wild Boar.png 野猪 (89%)
1 Icon pet Boar Alpha.png 大野猪 (11%)
1 Icon baby Boar.png 野猪幼崽
1 Icon pet food.png 暗影香料植物纤维
4 h 5
1 Icon pet Wild Boar.png 野猪 (70%)
1 Icon pet Boar Alpha.png 大野猪 (30%)
1 Icon baby Boar.png 野猪幼崽
1 Icon pet food.png 暗影香料膨胀菇
4 h 54
1 Icon pet Wild Boar.png 野猪 (90%)
1 Icon pet Boar Alpha.png 大野猪 (10%)
1 Icon baby Boar.png 野猪幼崽
1 Icon ShroomAmanita.png 毒伞菇
6 h 3
1 Icon pet Camel.png 骆驼 1 Icon baby camel.png 骆驼幼崽
1 Icon plant fiber-1.png 植物纤维
6 h 2
1 Icon pet Camel.png 骆驼 1 Icon baby camel.png 骆驼幼崽
1 Icon pet food.png 暗影香料植物纤维
4 h 5
1 Icon pet Crocodile.png 鳄鱼 (97%)
1 Icon pet Crocodile Alpha.png 大鳄鱼 (3%)
1 Icon baby Crocodile.png 鳄鱼幼仔
1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
6 h 3
1 Icon pet Crocodile.png 鳄鱼 (85%)
1 Icon pet Crocodile Alpha.png 大鳄鱼 (15%)
1 Icon baby Crocodile.png 鳄鱼幼仔
1 Icon raw tough meat.png 异域生肉
6 h 3
1 Icon pet Crocodile.png 鳄鱼 (80%)
1 Icon pet Crocodile Alpha.png 大鳄鱼 (20%)
1 Icon baby Crocodile.png 鳄鱼幼仔
1 Icon perfect cut of meat.png 优质肉
6 h 3
1 Icon pet Crocodile.png 鳄鱼 (95%)
1 Icon pet Crocodile Alpha.png 大鳄鱼 (5%)
1 Icon baby Crocodile.png 鳄鱼幼仔
1 Icon raw stringy meat.png 小型生肉
6 h 3
1 Icon pet Crocodile.png 鳄鱼 (93%)
1 Icon pet Crocodile Alpha.png 大鳄鱼 (7%)
1 Icon baby Crocodile.png 鳄鱼幼仔
1 Icon human flesh.png 人肉
6 h 3
1 Icon pet Crocodile.png 鳄鱼 (99%)
1 Icon pet Crocodile Alpha.png 大鳄鱼 (1%)
1 Icon baby Crocodile.png 鳄鱼幼仔
1 Icon fatty meat.png 生猪肉
6 h 3
1 Icon pet Crocodile.png 鳄鱼 (90%)
1 Icon pet Crocodile Alpha.png 大鳄鱼 (10%)
1 Icon baby Crocodile.png 鳄鱼幼仔
1 Icon meat-1.png 美味生肉
6 h 3
1 Icon pet Crocodile.png 鳄鱼 (87%)
1 Icon pet Crocodile Alpha.png 大鳄鱼 (13%)
1 Icon baby Crocodile.png 鳄鱼幼仔
1 Icon pet food.png 暗影香料腐化肉
4 h 10
1 Icon pet Crocodile.png 鳄鱼 (89%)
1 Icon pet Crocodile Alpha.png 大鳄鱼 (11%)
1 Icon baby Crocodile.png 鳄鱼幼仔
1 Icon pet food.png 暗影香料肥肉
4 h 34
1 Icon pet Crocodile.png 鳄鱼 (83%)
1 Icon pet Crocodile Alpha.png 大鳄鱼 (17%)
1 Icon baby Crocodile.png 鳄鱼幼仔
1 Icon pet food.png 暗影香料人肉
4 h 24
1 Icon pet Crocodile.png 鳄鱼 (70%)
1 Icon pet Crocodile Alpha.png 大鳄鱼 (30%)
1 Icon baby Crocodile.png 鳄鱼幼仔
1 Icon pet food.png 暗影香料完美肉块
4 h 34
1 Icon pet Crocodile.png 鳄鱼 (85%)
1 Icon pet Crocodile Alpha.png 大鳄鱼 (15%)
1 Icon baby Crocodile.png 鳄鱼幼仔
1 Icon pet food.png 暗影香料多筋生肉
4 h 24
1 Icon pet Crocodile.png 鳄鱼 (80%)
1 Icon pet Crocodile Alpha.png 大鳄鱼 (20%)
1 Icon baby Crocodile.png 鳄鱼幼仔
1 Icon pet food.png 暗影香料多汁生肉
4 h 54
1 Icon pet Crocodile.png 鳄鱼 (75%)
1 Icon pet Crocodile Alpha.png 大鳄鱼 (25%)
1 Icon baby Crocodile.png 鳄鱼幼仔
1 Icon pet food.png 暗影香料老生肉
4 h 54
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
1 Icon pet Crocodile.png 鳄鱼 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
1 Icon pet Crocodile Alpha.png 大鳄鱼 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
1 Icon pet Hyena Alpha.png 大鬣狗 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
1 32px 大美洲豹 1
0
1 Icon dung.png 粪便 1 Icon tainted flesh.png 深渊生肉
1