Conan Exiles Wiki

脚本错误:没有“animate”这个模块。

了解更多

Conan Exiles Wiki
Advertisement

This article is a stub. You can help Conan Exiles Wiki by expanding it.

煉金大師哈斯
數據
脾氣 有侵犯性
位置 未知


描述[]

煉金大師哈斯是位有名字的4級鍊金術士屬於沙漠之犬部落。他在掃蕩期間有概率在沙漠之犬領地內刷新。

配方[]

煉金大師哈斯 能在下列工作檯中製作出下列獎勵配方:

坩堝火台(基礎版和升級版)[]

Advertisement