Conan Exiles Wiki

脚本错误:没有“animate”这个模块。

了解更多

Conan Exiles Wiki
(维护清理)
(spellcheck)
 
第12行: 第12行:
 
== 素材库 ==
 
== 素材库 ==
   
[[Category:营地]]
+
[[分类:营地]]
[[Category:遗宝猎人]]
+
[[分类:遗宝猎人]]

2019年6月17日 (一) 09:46的最新版本


水滨
生物群落 热带草原
坐标 -233,84
类型 营地
地图标志 T Map Icon camp relic hunters.png
Mini T Map Icon camp relic hunters.png

描述[]

水滨有一些奴隶,主要包括一名司炉工,一名制甲匠和一名铁匠 但也有一个建筑,里面有3名艺人柯南

素材库[]